Kosmetyczka odwiedziła łomżyński ratusz…

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku przeprowadziła kontrolę kompleksową gospodarki finansowej w Urzędzie Miejskim w Łomży za 2015 rok oraz inne wybrane okresy. Z ustaleń zawartych w protokole pokontrolnym wynika, że w okresach objętym kontrolą miały miejsce różne nieprawidłowości i uchybienia o różnej skali ważności.

skarbnik-bO tej „radosnej twórczości” ratusza skarbnik miasta Elżbieta Parzych poinformowała radnych z uśmiechem na ustach, a 20 stron zaleceń kontrolerów z RIO pozwoliła sobie nazwać „kosmetycznymi”. Ponadto z tupetem brzmiącym jak kpina poinformowała, że „może się pochwalić, że nie ma skierowania żadnej sprawy na dyscyplinę finansów publicznych”. Tego jeszcze brakowało, wtedy byłby już całkowity klops! Z tego bałwochwalczego rozpędu skarbnik zapomniała dodać, iż wyniki kontroli dobitnie ukazały panujący bałagan w ratuszowych papierach, o szkodliwości którego ani skarbnik ani kierownik urzędu chyba nie zdają sobie sprawy. Skarbnik swoją wypowiedzią wręcz bagatelizuje skalę problemu. To, że nie skierowano żadnej sprawy na dyscyplinę finansową /czy też np. do prokuratury/ nie jest żadnym usprawiedliwieniem.

Problem jest i nie można z nim, ot tak sobie, przejść do porządku dziennego. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym radni sprawują kontrolę nad poczynaniami kierownika ratusza i w merytorycznej dyskusji powinni omówić treści zawarte w protokole pokontrolnym RIO, aby ten bałagan w papierach znalazł logiczny finał i był przestrogą na przyszłość.

Trochę przesadziłem, nie można tego bałaganu nazwać „radosną twórczością”, ani tym bardziej sukcesem, co próbuje nam wcisnąć skarbnik, po prostu nie ma się z czego śmiać. Mamy do czynienia z bardzo poważnym sprawami, do czego komentarz pozostawiam czytelnikom bloga i szanownych radnych. Powiem szczerze, że obojętny mi jest komentarz do przedmiotowej sprawy ze strony skarbnika i kierownika urzędu. Protokół RIO jest wystarczającym komentarzem, że tym obu wymienionym osobom najwyższy czas przestać ufać. Dalszy los tej sprawy na dzień dzisiejszy leży w rękach radnych, a jutrzejszy w rękach mieszkańców.

Przypuszczam, że w każdej prywatnej firmie osoba, która dopuściłaby do takiego bałaganu w kluczowych papierach poniosłaby z tego tytułu stosowne konsekwencje. Ale tak byłoby zapewne w przypadku prywatnej firmy, my mamy samorząd… I na tym gruncie /samorządowym/ próbuje się bałagan przekuć w sukces. Niepoważne, głupie, z odcieniem blamażu.

Trzy przykłady z protokołu:

1. Analiza sposobu prezentacji danych w bilansie z wykonania budżetu sporządzonym na dzień 31 grudnia 2015 r. wykazała, że w pozycji II.1.2 „Deficyt budżetu” uwzględniono kwotę (-) 9.569.032,90 zł, zamiast kwoty 1.119.603,90 zł stanowiącej różnicę pomiędzy dochodami budżetowymi przeksięgowanymi z konta 901 „Dochody budżetu” (264.902.033,47 zł) i z konta 902 „Wydatki budżetu” (266.021.637,37 zł) na konto 961 „Wynik wykonania budżetu”. W związku z tym pozycja II.1.3 bilansu „Niewykonane wydatki” błędnie nie wykazywała żadnej kwoty, podczas gdy prawidłowo należało w niej uwzględnić kwotę (-) 8.449.429,00 stanowiącą saldo konta 903 „Niewykonane wydatki” przed jego przeniesieniem pod datą ostatniego dania roku budżetowego na konto 961 – str. 36 protokołu kontroli.

2. Analizie poddano ponadto zgodność planów finansowych zakładów budżetowych na 2015 r. z wymogami art. 15 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Według tego przepisu podstawą gospodarki finansowej samorządowego zakładu budżetowego jest roczny plan finansowy obejmujący przychody, w tym dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, koszty i inne obciążenia, stan środków obrotowych, stan należności i zobowiązań na początek i koniec okresu oraz rozliczenia z budżetem jednostki samorządu terytorialnego. Stwierdzono, że w okazanych planach finansowych Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Łomży nie występowały planowane stany należności i zobowiązań na początek i koniec roku; dodatkowo plan Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Łomży datowany na dzień 31 stycznia 2015 r. nie uwzględniał dotacji celowej z budżetu w kwocie 20.000 zł – str. 237 i 243 protokołu kontroli.

3. Badając rozliczenia budżetu z zakładami budżetowymi ustalono, że w 2015 r. Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży oraz Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacji w Łomży udzielono dotacji celowych na realizację inwestycji w łącznej kwocie 381.971,85 zł. Powyższe odbyło się bez określenia na piśmie takich warunków, jak wysokość dotacji oraz cel i zakres rzeczowy dotowanych zadań, termin wykorzystania dotacji, termin i sposób rozliczenia dotacji oraz termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji, wymaganych przy udzielaniu dotacji celowej z budżetu miasta na podstawie przepisów art. 250 ustawy o finansach publicznych. Czynności kontrolne wykazały, że termin wykorzystania dotacji, termin i sposób rozliczenia dotacji oraz zwrotu niewykorzystanej części dotacji zostały ogólnie określone w zarządzeniu Nr 263/13 Prezydenta Miasta z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu miasta Łomża dla samorządowego zakładu budżetowego. Niezależnie od wątpliwości prawnych co do zakresu możliwości dokonywania czynności prawnych z kierownikiem zakładu budżetowego (działającym na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta) należy wskazać, że powinien zostać sporządzony dokument, w którym Pan Prezydent zawrze warunki niezbędne do prawidłowego (zgodnego z wolą dotującego) wykorzystania i rozliczenia dotacji, w tym także terminów dokonania tych czynności, adekwatnych do czasu realizacji dotowanego zadania, zaś kierownik zakładu potwierdzi ich znajomość – str. 241-242 i 245-246 protokołu kontroli.

Ot, kosmetyka. Nie wdawałem się w szczegóły w tym felietonie, bo musiałby być bardzo rozwlekły albowiem protokół pokontrolny RIO jest bardzo obszerny. Dla bliżej zainteresowanych podaję link, gdzie można się zapoznać z pełnym tekstem tego dokumentu:


http://4lomza.pl/index.php?wiad=44814

6 comments on “Kosmetyczka odwiedziła łomżyński ratusz…
  1. podobny, kosmetyczny, problem ta skarbniczka zostawiła na Kurpiach (podobny protokół RIO), proste księgowe brały się za głowy jak takie błędy może popełniać osoba z tak dużym stażem w branży

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>